Organizacje pozarządowe

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach:

- Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 2014 roku.

- w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”.

Dotacje z FIO

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech priorytetów:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe;

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 352/1678/2014 r. Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach.
Termin składania listów intencyjnych do 10 marca 2014 roku.

Informacje o konkursie: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=513

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” - edycja 2014. Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością należy składać do 21 lutego 2014 roku

Zasady przyzwania dotacji http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy...

„Przemiany w Regionie” - RITA

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

„Mały Mistrz”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 roku, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, projektu „Mały Mistrz". Na dofinansowanie w 2014 roku realizacji projektu zaplanowano wydatkowanie kwoty w wysokości 6 milionów złotych. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne,

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2014

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Nabór do komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz konkursu w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 344/1652/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2014 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- zasadach przyznawania dotacji,
- terminach i warunkach realizacji zadania,


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen