Organizacje pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 5 marca br. podjął uchwały nr 357/1699/2014 oraz 357/1700/2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wykaz projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku

"Edukacja globalna 2014"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2014”. Oferty należy składać do 26 marca 2014.
Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.”

Baza inspiracji dla projektów na rzecz seniorów

Zestawienie linków do dobrych praktyk, poradników i innych źródeł informacji o tym jak można działać na rzecz osób starszych - inspiracje dla projektów NGO
Inforamcje: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2014/02/dziaania-na-rzecz-osob-star...

Program „Świetlica – Dzieci – Praca”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:
- doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
- zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

Obywatele dla demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach:

- Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 2014 roku.

- w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”.

Dotacje z FIO

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech priorytetów:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe;

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 352/1678/2014 r. Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach.
Termin składania listów intencyjnych do 10 marca 2014 roku.

Informacje o konkursie: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=513

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” - edycja 2014. Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością należy składać do 21 lutego 2014 roku

Zasady przyzwania dotacji http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy...

Wybory samorzadowe

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen