Organizacje pozarządowe

Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017.
Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez stowarzyszenia na zebraniu delegatów, które odbędzie się 3 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.

1 % podatku dla OPP

Organizacje pożytku publicznego z powiatu tarnogórskiego czekają na wsparcie 1% naszego podatku.
Prezentowana baza, zawiera informacje o tych OPP, na rzecz których podatnicy mogą przekazać 1 proc. swojego podatku w rozliczeniach za rok 2014.

Do przekazania 1% podatku dochodowego uprawnieni są:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
- podatnicy, którzy uzyskali przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-38),

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku na lata 2013-2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Tarnogórskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) na lata 2015-2017.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Podstawy Księgowości w PES”

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO oraz wolontariuszy na bezpłatne szkolenie "Podstawy Księgowości w PES

CEL SZKOLENIA:

Konkurs na najlepsze projekty na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.
Szczegóły konkursu na stronie MPiPS
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7045,ogloszen...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP oraz Zarząd Fundacji Imago zapraszają do udziału w konferencji pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy – nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji zatrudnienia”.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia urzędom pracy zlecanie podmiotom zewnętrznym usług aktywizacji zawodowej. Zmiany te stwarzają organizacjom pozarządowym - agencjom zatrudnienia nowe możliwości rozwoju i finansowania w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Rozpoczęto prace nad powołaniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, przewidziała 6 miejsc dla reprezentantów organizacji pozarządowych w KM RPO WSL. Tym samym zwróciła się do Rady Działalności Pożytku Publicznego o przeprowadzenie wyborów.

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Uchwała nr LXI/555/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bezpieczne dane w NGO

W związku z realizacją zadania publicznego „Silne organizacje pozarządowe: Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich” przez Fundację Instytut Rozwoju „Infinitas” serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, który zakłada przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia pod nazwą BEZPIECZNE DANE W NGO
Projekt Bezpieczne dane w NGO został stworzony po to, by poszerzyć wiedzę organizacji pozarządowych na temat tego jak chronić dane osobowe.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen