Kodeks Etyki

Podstawową funkcją administracji jest służba publiczna wykonywana dla obywateli. Sprostanie temu zadaniu w sposób sprawny, zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną przez niego wysoką jakością pracy, wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etycznych. Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, Zarządzeniem nr 37/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2014 r. wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Opracowując Kodeks Etyki, skupiono się na sformułowaniu takich zasad pracy jak: rzetelność, dbałość o rozwój własnych kompetencji, bezstronność i neutralność polityczna. W szczególności ujęto w nim następujące zasady: praworządność, bezstronność i bezinteresowność, uczciwość i rzetelność, odpowiedzialność, obiektywność, jawność postępowania, dbałość o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych, godne zachowanie się w miejscu pracy i poza nim, szacunek w kontakcie z innymi osobami. Kodeks Etyki jest zatem zbiorem wartości, zasad i norm moralnych, którymi powinien kierować się każdy pracownik Starostwa podczas wykonywania swoich zadań służbowych. Zebrane i zapisane w nim normy z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji i towarzyszących im zachowań – zatem, nie stanowi on katalogu zamkniętego. Identyfikuje jednak rolę społeczną i odpowiedzialność etyczną podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jego celem jest przyczynienie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania pracowników samorządowych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych oraz poza nimi. Jako zbiór norm etycznych nie stanowi prawa i nie może służyć do jego egzekwowania. Jest regulacją wewnętrzną, nie stojącą w sprzeczności z ogólnie przyjętym porządkiem prawnym. Jest jednak zbiorem cech właściwych dla pracowników Urzędu, którzy je akceptują. Dlatego, przyjąć należy, że jest on niejako wzorcem i wyznacznikiem zachowań i reakcji w kontakcie pracownika z interesantem. Uwzględnia także społeczne oczekiwania w zakresie wdrożenia rozwiązań zapewniających wysokie wymagania dotyczące pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej.Zastosowanie zasad etycznych niesie za sobą m.in. następujące pozytywne zmiany w organizacji: akceptację społeczną, zaufanie interesantów, unikanie sporów i aktów oskarżenia, osobistą satysfakcję – zadowolenie z osiągnięcia celów.

Kodeksy etyczne mają niezwykle ważne znaczenie w usprawnianiu działalności administracji i zwiększaniu zaufania wśród społeczeństwa, poprzez wzmocnienie postaw etycznych pracowników administracji, zwiększenie przejrzystości działania władz publicznych oraz podniesienie jakości pracy urzędu. Pozwalają na eliminowanie zachowań nieetycznych, często wynikających z braku odpowiedniej wiedzy, z nieuświadomienia sobie skutków swego postępowania przez urzędników. Kodeks etyczny nie ma na celu zastąpienia zasad etycznych, lecz ich rozwój. Powinien stanowić drogowskaz w przekształceniu administracji, a nie cel sam w sobie.

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, przeprowadza się wśród klientów Urzędu badanie ankietowe, mające na celu stałe doskonalenie jakości świadczonych usług oraz usprawnianie i poprawianie jakości pracy Urzędu przy wykorzystaniu cennych wskazówek wynikających z odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. Badanie obejmuje realizację zapisu określonego w art. 14a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także odnosi się bezpośrednio do Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Jest ono prowadzone w sposób ciągły, tj. przez okres całego roku. Podstawą prowadzenia badania ankietowego jest Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.05.2018 r. zmienionego Zarządzeniem nr 89/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.09.2018 r.

Kodeks Etyki
Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen